โรงเรียนร่มไม้

โรงเรียนมาตรฐานสากล

รับนักเรียนเตรียมอนุบาล - ประถม 6

โรงเรียนร่มไม้

ได้รับเกียรติบัตรผลทดสอบ O-NET สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดชลบุรี

O-NET คณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 100

โรงเรียนร่มไม้ ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเต็ม 100

โรงเรียนร่มไม้

มีผลการทดสอบ National Test (NT) เป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดชลบุรี

About


About About About
โรงเรียนเรียนร่มไม้ก่อตั้งในปีพ.ศ.2539 เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน โดยจัดการศึกษาแนวเตรียมความพร้อมในรูปแบบสองภาษา (Bilingual) สำหรับระดับอนุบาล และเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการในรูปแบบภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English*) สำหรับระดับประถมศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีครูต่างชาติประจำห้อง สัดส่วนจำนวนครูต่อนักเรียนได้มาตรฐานสามารถดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมห้องเรียนห้องประกอบครบครันซึ่งติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องอาทิเช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องยิม สระว่ายน้ำอนุบาล/ประถม สนามเด็กเล่น สนามกีฬาในร่ม/กลางแจ้ง อาคารสถานที่ออกแบบเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียนและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่จอดรถกว้างขวางเพิ่มความสะดวกสบายในการรับส่ง

Curriculum


Pre-K

เตรียมอนุบาล เน้นการดูแลที่ใกล้ชิด โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ

ศึกษาเพิ่มเติม

Kindergarten

อนุบาล เตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้าน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน

ศึกษาเพิ่มเติม

Primary

ประถมศึกษา เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ รู้จักแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความกล้าคิด กล้าแสดงออก

ศึกษาเพิ่มเติม

EVENTS


Newsletter


Contact


  • โรงเรียนร่มไม้ ถนน เศรษฐกิจ ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
  • 20000

Calendar


Management


จิรพงษ์ กีระสุนทรพงษ์

ประธานกรรมการ

จันทนา สุภาพงษ์

ผู้อำนวยการ

ทิวาพร เรืองวรดากุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Educational Standard


เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

Self-Assessment Report


Education for Work Force


ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย

หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559

อ่านเพิ่มเติม
ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559

อ่านเพิ่มเติม