Pre-K

การจัดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาลเป็นรูปแบบสองภาษา (Bilingual) โดยจะมีครูต่างชาติประจำห้อง  การเรียนรู้ในวัยนี้จะเป็นการปูพื้นฐานสมองโดยยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง มีครูดูแลอย่างใกล้ชิด สัดส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน 7 - 8 คน

จัดการเรียนรู้โดยการนำหลักสูตรของอนุบาลมาปรับให้เหมาะสมกับอายุของนักเรียน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ ฟังนิทาน ทำศิลปะ ทดลองวิทยาศาสตร์ เล่นบทบาทสมมุติ เคลื่อนไหวและจังหวะ ทำอาหาร เล่นทราย ว่ายน้ำ ยิมนาสติก และออกกำลังกายกลางแจ้ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนในทุกด้านคือ

 • ร่างกาย  เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตตามวัย มีการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และประสาทสัมพันธ์ รวมทั้งการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี
 • อารมณ์ จิตใจ และสังคม  เพื่อให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส รู้จักช่วยตนเอง และเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ปลูกฝังนิสัยที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 • สติปัญญา  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาของเด็ก ฝึกการสังเกต ทักษะการคิด ความจำ การแก้ปัญหา ความมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้มีนิสัยรักในการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนการสอน

โรงเรียนเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ โดยนำนวัตกรรมการสอนจากต่างประเทศเข้ามาปรับใช้ดังนี้

 • Froebel
 • Montessori
 • Whole Language

กิจกรรม • เสริมประสบการณ์ด้วยนิทาน เพลง และเกมการศึกษา
 • ว่ายน้ำ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ
 • กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
 • ศิลปะ
 • กิจกรรมกลางแจ้ง
 • ทำอาหาร
 • เล่นทราย

วัสดุอุปกรณ์

เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด วัสดุทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น ของใช้ หรืออุปกรณ์ต่างๆ จะได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเช่น สีหรือดินน้ำมันที่ใช้ทำจากวัสดุที่ไม่มีสารพิษ