Kindergarten

การจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลเป็นรูปแบบสองภาษา (Bilingual) มีครูต่างชาติอยู่ประจำห้อง เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ซึมซับแบบธรรมชาติและจัดโครงสร้างภาษาในสมองซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่เด็กทารกเรียนรู้ภาษาแรกของตน เน้นกาสอน Phonics เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา ในแต่ละห้องเรียนจะมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ครู 1 คนดูแลนักเรียน 10 - 12 คน  มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนในทุกด้านคือ

 • ร่างกาย  เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตตามวัย มีการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และประสาทสัมพันธ์ ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี
 • อารมณ์ จิตใจ และสังคม  เพื่อให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส รู้จักช่วยตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ปลูกฝังนิสัยที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม
 • สติปัญญา  เพ่ื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาของเด็ก ฝึกการสังเกต ทักษะการคิด ความจำ การแก้ปัญหา ความมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้มีนิสัยรักในการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนการสอน

โรงเรียนเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ มีการนำนวัตกรรมการสอนจากต่างประเทศเข้ามาปรับใช้ดังนี้

 • Froebel
 • Montessori
 • High/Scope
 • Project Approach
 • Whole Langauge

กิจกรรม

นอกจากการเรียนการสอนทั่วไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับเด็กตามความเหมาะสมของวัยดังต่อไปนี้

 • เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ
 • การทดลองวิทยาศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์
 • ดนตรีและคีย์บอร์ด
 • ว่ายน้ำ
 • ทำอาหาร
 • ยิมนาสติก
 • กิจกรรมกลางแจ้ง
 • ทัศนศึกษา


วัสดุอุปกรณ์

เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด วัสดุทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น ของใช้ หรืออุปกรณ์ต่างๆ จะได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเช่น สีหรือดินน้ำมันที่ใช้ทำจากวัสดุที่ไม่มีสารพิษ