ด.ช.ไตรทศ อภิชนสุข

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ช.พิสิษฐ์ บุญโสธรวัฒนา

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ภัทรวินิษฐ์ สาระคุณ

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ไตรทศ อภิชนสุข

สอบติดอันดับที่ 1 ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

อ่านเพิ่มเติม