ด.ญ.ญาดา ตันติตระการวัฒนา


สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ช.คุณธรรม วัฒนศิรางค์


สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์