Strictly follows COVID-19 Measures

โรงเรียนร่มไม้ ได้รับเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด