ทิวาพร เรืองวรดากุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ประวัติการศึกษา

 • ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกียรติประวัติ

 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  โดย สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลผู้บริหารดีศรีเอกชน  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 • เข็มเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป จากสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • รางวัลผู้บริหารดีศรีเอกชน  โดยสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2
 • รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น  โดยสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2
 • รางวัลรองผู้อำนวยการดีศรีสหวิทยาเขต  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
 • รางวัลระดับเข็มเงิน (ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ 20-29 ปี)  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี  
 • รางวัลผู้บริหารต้นแบบประชาธิปไตย  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
 • รางวัลผู้บริหารดีในดวงใจ  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
 • รางวัลครูชำนาญการภาษาอังกฤษ  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
 • รางวัลครูดีในดวงใจ  ระดับประถมศึกษา  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี