จิรพงษ์ กีระสุนทรพงษ์
ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • MBA Southern New Hampshire University, U.S.A.
 • วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคยดำรงตำแหน่ง

 • กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 • กรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
 • เลขาธิการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี

เกียรติประวัติ

 • ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  โดย สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
 • คณะกรรมการสมาคมฯ ผู้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
 • ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 
 • ผู้อุทิศตนในการดำเนินงาน  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
 • ผู้บริหารดีในดวงใจ  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี