จิรพงษ์ กีระสุนทรพงษ์


จิรพงษ์ กีระสุนทรพงษ์
ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

  • MBA Southern New Hampshire University, U.S.A.
  • วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคยดำรงตำแหน่ง

  • กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
  • กรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
  • เลขาธิการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี

เกียรติประวัติ

  • ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  โดย สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
  • คณะกรรมการสมาคมฯ ผู้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
  • ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 
  • ผู้อุทิศตนในการดำเนินงาน  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
  • ผู้บริหารดีในดวงใจ  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี