จันทนา สุภาพงษ์
ผู้อำนวยการ

ประวัติการศึกษา

 • กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

เคยดำรงตำแหน่ง

 • กรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
 • ผู้นำด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยงานทางการศึกษา สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี
 • กรรมการคัดเลือกครูดีเด่น กลุ่มสาระสังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี


เกียรติประวัติ

 • ผู้บริหารโรงเรียน พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”  โดยคุรุสภา
 • ผู้นำด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยงานการศึกษา  โดย สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
 • เข็มเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป จากสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • ผู้บริหารดีศรีเอกชน  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
 • ครูดีศรีเอกชนจังหวัดชลบุรี  โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
 • ผู้บริหารต้นแบบประชาธิปไตย  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
 • ผู้บริหารต้นแบบวัฒนธรรมไทย  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
 • ผู้บริหารดีในดวงใจ  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี