ด.ญ.ญาดา ตันติตระการวัฒนา

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ