ด.ช.ไตรทศ อภิชนสุข

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ