ด.ช.ภัทรวินิษฐ์ สาระคุณ


ด.ช.ภัทรวินิษฐ์ สาระคุณ

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์