ด.ช.พิสิษฐ์ บุญโสธรวัฒนา

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์