ด.ช.คุณธรรม วัฒนศิรางค์

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์