P6 Multiple Languages Program

ครูประจำชั้น: วิภาภรณ์ กิตติพรพจน์

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
1ด.ญ.ปวริศา  พรมมารีอาย
2ด.ญ.ติณณา  ปวีณวงษ์วรรณติณณา
3ด.ญ.ณิชกุล  จิตตชโลธรเคลียร์
4ด.ญ.พัฒน์นรี  ถีนานนท์ไอ
5ด.ญ.ปราณภา  เกตุวัตถาน้ำหอม
6ด.ช.ยศกร  เอี่ยมศรีพันธุ์บีมบีม
7ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์  จีนดำขนมจีน
8ด.ช.ปัณณวิชญ์  ดำเกิงสุนทรโทกิ
9ด.ญ.พิมพ์ญาดา  จินดาวัฒน์ธนโชคเฟิร์น
10ด.ช.โทนี่  โครนบอร์ก-เจนเซนโทนี่