P6 Multiple Languages Program


P6 Multiple Languages Program

ครูประจำชั้น: วิภาภรณ์ กิตติพรพจน์

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
1ด.ช.นพอนันต์  ภาวสุทธิ์บูม
2ด.ญ.กวินตรา  เขื่อนแก้วโซเฟีย
3ด.ญ.รุ่งไพลิน  ทีหอคำมีตังค์
4ด.ช.ฐปณต  หงษ์ยนต์สมาร์ท
5ด.ญ.นิชาภา  ศรีสุขดีจัง
6ด.ญ.บงกชกร  ชื่นบุญเพิ่มไพลิน
7ด.ญ.ปาณิสรา  อิทธิโรจน์สายป่าน
8ด.ญ.ธัญญ์ชยา  โพธิ์รัศมีอิน
9ด.ช.ณัฏฐชัย  นันท์ปิติพงศ์ภาค
10ด.ญ.สุญญตา  วงศ์มากโฮป
11ด.ญ.อัญรินทร์  ปิยะพงศ์ภัทร์เมวา