P5 Multiple Languages Program


P5 Multiple Languages Program

ครูประจำชั้น: มุธรส อาดัม

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
1ด.ญ. ปวริศา พรมมารีอาย
2ด.ญ. ติณณา ปวีณวงษ์วรรณติณณา
3ด.ญ. ณิชกุล จิตตชโลธรเคลียร์
4ด.ญ. พัฒน์นรี ถีนานนท์ไอ
5ด.ญ. สุวภัทร เหรียญแก้วน้ำหอม
6ด.ช. จักร์พัชร์ ปรัชญบริรักษ์เพชร
7ด.ช. ยศกร เอี่ยมศรีพันธุ์บีมบีม
8ด.ช. ภัควรรธน์ กาบขุนทดอัษ
9ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ จีนดำขนมจีน
10ด.ช. ปัณณวิชญ์ ดำเกิงสุนทรโทกิ
11ด.ญ. พิมพ์ญาดา จินดาวัฒน์ธนโชคเฟิร์น
12ด.ช. โทนี่ โครนบอร์ก-เจนเซนโทนี่
13ด.ช. ธนัยนันท์ น้อยนวลตะวัน