P5 Intensive English Program

Homeroom Teacher: Kareen Faith B. Mende

ครูประจำชั้น: ทิวาพร เรืองวรดากุล

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
1ด.ญ.ปราริสราพร  ลิ้มจ้อยปันปัน
2ด.ช.ปัณณทัต  ขอบจิตต์ปัณณ์ ปัณณ์
3ด.ช.ธนชัย  รุ่งโรจน์ยูจิ
4ด.ช.ธัชพันธ์  พ่วงสมบัติเจ้าคุณ
5ด.ญ.นานาโกะ  ไคโตะนานาโกะ
6ด.ญ.ณัฐกาญจน์  สุขโพธิ์เพชรแบม
7ด.ช.ชนม์ณพัฒน์  ศิโรรัตน์บาห์เรน
8ด.ช.เป็นหนึ่ง  เลิศดำรงธรรมเป็นหนึ่ง
9ด.ญ.พิมพ์มาดา  ชมแสงโมนา
10ด.ญ.กันตา  มหัทธนธัญฟ้า
11ด.ญ.ธารตะวัน  อาจหาญเฟียต
12ด.ช.เชาว์  พรหมศิริเชาว์