P4 Multiple Languages Program


P4 Multiple Languages Program

ครูประจำชั้น: พัชรียา ดีการค้า

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
1ด.ญ.ปวริศา  พรมมารีอาย
2ด.ญ.ติณณา  ปวีณวงษ์วรรณติณณา
3ด.ญ.ณิชกุล  จิตตชโลธรเคลียร์
4ด.ญ.พัฒน์นรี  ถีนานนท์ไอ
5ด.ช.สรธัญ  เหรียญแก้วบอส
6ด.ญ.สุวภัทร  เหรียญแก้วน้ำหอม
7ด.ช.จักร์พัชร์  ปรัชญบริรักษ์เพชร
8ด.ช.ยศกร  เอี่ยมศรีพันธุ์บีมบีม
9ด.ช.ภัควรรธน์  กาบขุนทดอัษ
10ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์  จีนดำขนมจีน
11ด.ช.ปัณณวิชญ์  ดำเกิงสุนทรโทกิ
12ด.ญ.พิมพ์ญาดา  จินดาวัฒน์ธนโชคเฟิร์น
13ด.ช.โทนี่  โครนบอร์ก-เจนเซนโทนี่
14ด.ช.CHANUL  PARKEvan