P4 Intensive English Program

ครูประจำชั้น: กมลทิพย์ สมสิ้ว

ครูต่างชาติ: Divine Grace Tadle

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
1ด.ญ. ปราริสราพร ลิ้มจ้อยปันปัน
2ด.ช. ปัณณทัต ขอบจิตต์ ปัณณ์ปัณณ์
3ด.ช. ธนชัย รุ่งโรจน์ยูจิ
4ด.ช. ธัชพันธ์ พ่วงสมบัติเจ้าคุณ
5ด.ญ. นานาโกะ ไคโตะนานาโกะ
6ด.ญ. ณัฐกาญจน์ สุขโพธิ์เพชรแบม
7ด.ญ. อิสรีย์ อุ่นแก้วเอย
8ด.ช. ชนม์ณพัฒน์ ศิโรรัตน์บาห์เรน
9ด.ช. เป็นหนึ่ง เลิศดำรงธรรมเป็นหนึ่ง
10ด.ญ. พิมพ์มาดา ชมแสงโมนา
11ด.ญ. กันตา มหัทธนธัญฟ้า
12ด.ญ. ธารตะวัน อาจหาญเฟียต