P3 Intensive English Program


P3 Intensive English Program

ครูประจำชั้น: วราภรณ์ โพธิ์ศิลป์

ครูต่างชาติ: Blessed Hope Linaac Escobido

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
1ด.ญ.ปราริสราพร  ลิ้มจ้อยปันปัน
2ด.ช.ปัณณทัต  ขอบจิตต์ปัณณ์ ปัณณ์
3ด.ช.ธนชัย  รุ่งโรจน์ยูจิ
4ด.ช.พิรุณวิทย์  บุญวิทยาเคน
5ด.ช.ธัชพันธ์  พ่วงสมบัติเจ้าคุณ
6ด.ญ.นานาโกะ  ไคโตะนานาโกะ
7ด.ญ.ณัฐกาญจน์  สุขโพธิ์เพชรแบม
8ด.ญ.อิสรีย์  อุ่นแก้วเอย
9ด.ช.ชนม์ณพัฒน์  ศิโรรัตน์บาห์เรน
10ด.ญ.วีรภัสสร  โชสูงเนินเหม๋ย
11ด.ช.เป็นหนึ่ง  เลิศดำรงธรรมเป็นหนึ่ง
12ด.ญ.พิมพ์มาดา  ชมแสงโมนา
13ด.ญ.กันตา  มหัทธนธัญฟ้า
14ด.ญ.ธารตะวัน  อาจหาญเฟียต