K3 Plum

ครูประจำห้อง: Mary Grace Sausa, กมลวรรณ ยงค์พีระกุล 

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
1ด.ช. ณฐทักษวรรธ พงศ์รัตนเดชาชัยโบอี้
2ด.ช. ภชา จิราบุญพาณิชย์ภูมิ
3ด.ช. รัฐวีร์ โสธรรุ่งรังษีรวี
4ด.ญ. ปภาดา ทรัพย์แสงผิง
5ด.ช. จิณณ์ สุริยจันทราทองจิณณ์
6ด.ญ. จารุภฉัฏฐ์ โสภาผลจินซาน
7ด.ช. ชยพล วสุเนตรกุลเอซ
8ด.ญ. คีรติ ชมศิริฟรังก์
9ด.ญ. สุพิชชา คำนูณทรัพย์อุ่น
10ด.ช. ภาคิน ซ่อนกนกอชิ
11ด.ญ. กานต์พิชชา เหง้าพรหมมินทร์เจ้าขา
12ด.ช. ปพนธีร์ ทองวนิชนพคุณธี
13ด.ช. จิรัฏฐ์ ประเสริฐผลกตังค์
14ด.ช. อัครวินท์ บุญญานุสิทธิ์มาวิน