K3 Plum


K3 Plum

ครูประจำห้อง: กมลวรรณ ยงค์พีระกุล, Mary Grace  Sausa

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
1ด.ช.ญาณพัฒน์  ยานะพันธ์โมตาด
2ด.ญ.สุภัสสรณ์  พิทักษ์สงครามอัญญา
3ด.ญ.เกิดเกล้า  เจริญชัยอะตอม
4ด.ช.อธิป  อุ่นแก้วเอื้อ
5ด.ญ.กัณฐมณี  เกียรติถนอมกุลสุ่ยฮัว
6ด.ญ.ตรัยธิร์ญาณ์  จันทร์สุระเทญ่า
7ด.ญ.นิรินธนา  โฮยันยัน
8ด.ช.จิรเดช  จันทกุลวายุ
9ด.ช.พิชญุตม์  ฤทธิเลิศนาวา
10ด.ญ.พิมพ์ลภัส  เสริมพัฒนาข้าวทิพย์
11ด.ญ.สมิตา  ชิวพลอย
12ด.ช.นนทพันธ์  หวานสนิทเป็นเปรม
13ด.ญ.พิชามญชุ์  ฉัตรเลขวนิชเอม
14ด.ช.ภคินท์  ศรีวุฒิชาญโกฮัง
15ด.ญ.ณัชชา  เหลืองแสนสะอาดซาชิ
16ด.ญ.เพ่ย ฉิง  หวังนีน่า
17ด.ญ.ปัณณภัสร์  บุญวัฒนาวิวัฒน์ใบเฟิร์น
18ด.ช.ปวิช  ศุภศรีกาย
19ด.ช.อนุรุทธ  ชมแสงจูเนียร์
20ด.ญ.Haeun  YooHana