K2 Orange


K2 Orange

ครูประจำห้อง: สุธิดา วรรณสา, Mary Grace Sausa

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
1ด.ช.ปพนธีร์  ทองวนิชนพคุณธี
2ด.ญ.พัชราภา  สัจจะโชคธรรมแอล
3ด.ช.จิรัฏฐ์  ประเสริฐผลกตังค์
4ด.ญ.ชุติกาญจน์  ฉิวแคนดี้
5ด.ช.อัครวินท์  บุญญานุสิทธิ์มาวิน
6ด.ช.ภชา  จิราบุญพาณิชย์ภูมิ
7ด.ช.ภาคิน  ซ่อนกนกอชิ
8ด.ช.ปวัตต์สวัสดิ์  กิตติกุลสวัสดิ์เดย์ตัน
9ด.ญ.สุพิชชา  คำนูณทรัพย์อุ่น
10ด.ญ.กานต์พิชชา  เหง้าพรหมมินทร์เจ้าขา
11ด.ช.จิณณ์  สุริยจันทราทองจิณณ์
12ด.ญ.ปภาดา  ทรัพย์แสงผิง
13ด.ช.รัฐวีร์  โสธรรุ่งรังษีรวี
14ด.ช.กฤษ  อรัญคีรีมาศปลาวาฬ
15ด.ญ.คีรติ  ชมศิริฟรังก์
16ด.ช.ชยพล  วสุเนตรกุลเอซ
17ด.ช.ณฐทักษวรรธ  พงศ์รัตนเดชาชัยโบอี้