K2 Banana

ครูประจำห้อง: Vivien  Muriel Flora Salanga, วรินทร ทิศกลาง

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
1ด.ช.ต่อตระกูล  วงศ์บุญเหนือเมฆ
2ด.ช.แทนธรณ์  โฮตงตง
3ด.ช.กันต์กรณ์  เจตน์เกษตรกรณ์อินดี้
4ด.ญ.เอรียา  ธนาดลรียา
5ด.ช.รพีพัฒน์  ผลชีวินฟุกุ
6ด.ช.ภาคิน  อุดมบุษราเปเปอร์
7ด.ช.กันต์  ประสงค์ดีกันต์
8ด.ช.ปรรณพัชร์  เข็มเพ็ชร์ปลาวาฬ
9ด.ญ.พราว  แสงเดือนพราว
10ด.ช.สุทธินันท์  ศานติวงศ์สกุลปังปัง
11ด.ช.ณฐกรพงศ์  บุญฟักปลื้ม
12ด.ญ.อันนา  ชิดชอบอันนา
13ด.ญ.วราลี  จูจอมพลบัว
14ด.ช.พชร  กิฬาภักตร์ณคุณ
15ด.ญ.กันต์ธิดา  สอนสุขพอใจ
16ด.ช.อชิระ  เมืองจินดาดีเทล
17ด.ช.พิพัฒน์พล  ฉัตรอินทร์โฟล์ค
18ด.ญ.อชิรญา  นามวงค์อะตอม
19ด.ช.ฐิติวัฒน์  แก้วดวงดีมันนี่
20ด.ญ.พิมพ์ลภัส  เลิศอนันต์สิทธิ์เวลา
21ด.ช.ปุณาพัฒ  สิงหปุณฐการภิพีค
22ด.ญ.พิมพ์พิศา  สุขประเสิฐพรีม