K1 Watermelon

ครูประจำห้อง: Jenny Penalosa, ฤทัยรัตน์ ไชยชาญ

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
1ด.ญ.วราลี จูจอมพลบัว
2ด.ช.ปรรณพัชร์ เข็มเพ็ชร์ปลาวาฬ
3ด.ช.ภาคิน อุดมบุษราเปเปอร์
4ด.ช.พชร กิฬาภักตร์ณคุณ
5ด.ญ.อชิรญา นามวงค์อะตอม
6ด.ช.แทนธรณ์ โฮตงตง
7ด.ช.ณฐกรพงศ์ บุญฟักปลื้ม
8ด.ญ.พิมพ์ลภัส เลิศอนันต์สิทธิ์เวลา
9ด.ช.ฐิติวัฒน์ แก้วดวงดีมันนี่
10ด.ช.รพีพัฒน์ ผลชีวินฟุกุ
11ด.ช.ปุณาพัฒ สิงหปุณฐการภิพีค
12ด.ญ.อันนา ชิดชอบอันนา
13ด.ช.ซึงแจ ชาซึงแจ
14ด.ช.โชติภน ประจงศิลป์พอร์ช