K1 Peach

ครูประจำห้อง: Janallen Joyce P. Sacamos, อรัญญา โคตรวิจิตร

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
1ด.ญ.ณิชชา  ปิยจิรภาสตีช่า
2ด.ช.ภัทรนนท์  คงเมืองต้นปาล์ม
3ด.ช.วริศ  สุธีรัตน์วินซ์
4ด.ญ.นภัสสรณ์  เกียรติศักดิ์ศรีเคท
5ด.ญ.ภานิดา  จำนงค์ผลของขวัญ
6ด.ญ.สิปางข์  สมบูรณ์เกื้อลิปดา
7ด.ช.ทัตเทพ  โชควัติชัยไอติม
8ด.ช.อัยรัฐ  โสธรรุ่งรังษีอัย
9ด.ญ.ปวีณา  คำประเสริฐบีน่า
10ด.ญ.ชีวา  เจียมตนชีวา
11ด.ช.สิริธัมโม  ศิริวรากรณ์ธัมโม
12ด.ช.ปุริม  บุญทรัพย์ศิริกุลบูมบูม
13ด.ญ.โคลอี้ โซอี้  ตุเรกโคลอี้
14ด.ช.ภาณ์คิณฑ์  ขัติยนต์เมคคา
15ด.ญ.ญาดา  สยามรัตนกิจหนูบัว
16ด.ญ.กชพร  ฤทธิ์เจริญน้ำอิง
17ด.ญ.ภีมชิตา  วงษ์ภัทรกรพริมโรซ
18ด.ญ.ณพัชญ์ปภา  เชิดฉายมะปราง
19ด.ช.ธนกฤต  สุนทรวงษ์ฟงหวิน
20ด.ญ.ภัทรภร  ดีน้อยใบบัว
21ด.ช.บดินทร์ภัทร์  พลอยมาลีปัณณ์
22ด.ญ.พิชญาภัค  ปัญจะเรืองแพรลิน
23ด.ช.เก่งกาจ  เจริญชัยออโต้