โรงเรียนร่มไม้ได้รับป้าย Clean Food Good Taste


ขอ ลงทะเบียนแล้ว

โรงเรียนร่มไม้ได้รับป้าย Clean Food Good Taste จากเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามโครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ห่างไกลโรค ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสอดคล้องกับโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข


  • วัน: 21/02/2019 00:00
  • สถานที่ตั้ง: สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน (แผนที่)