เลือกตั้งประธานนักเรียน


ขอ ลงทะเบียนแล้ว

การเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน โดยด.ญ.อังศวีร์ อังประภาพรชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน


  • วัน: 01/06/2018 14:00
  • สถานที่ตั้ง: โถงอาคารประถม