นักเรียนชั้นประถม 5 เข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนสีเขียว"


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน เห็นคุณค่าของการใช้พลังงาน และร่วมอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในโครงการค่ายเยาวชนสีเขียว โรงเรียนร่มไม้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการดังกล่าว จึงได้คัดเลือกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ของโรงเรียนต่อไป


  • วันที่: 03/09/2019 08:30
  • สถานที่ตั้ง: โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (แผนที่)