กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม Day Camp ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังให้ลูกเสือ-เนตรนารีเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การเป็นผู้นำและผู้ตาม ฝึกความอดทนและระเบียบวินัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเป็นประสบการณ์ในการอยู่ค่ายเบื้องต้นเพื่อจะได้เตรียมตัวสู่การออกค่ายพักแรมต่อไป


  • วันที่: 30/08/2019 08:30
  • สถานที่ตั้ง: ค่ายลูกเสือริมน้ำ อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา (แผนที่)