COVID-19 Update


 COVID-19 Update
จากสถานการณ์ปัจจุบันทางโรงเรียนร่มไม้ได้เตรียมการเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ไว้พร้อมเแล้ว เราคาดว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดการเรียนการสอนแบบปกติได้ในวันเปิดเทอมโดยทางโรงเรียนได้วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองทุกคนตาม แนวปฏิบัติการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมในอีกหลายด้านอาทิ ติดตั้งเครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อประจำห้องเรียนอาคารอนุบาลทุกห้อง, ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในทุกห้องเรียน, จัดทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ทั้งโรงเรียนภายในสัปดาห์แรกก่อนเปิดทอม, เปลี่ยนระบบการรับนักเรียนจาก Finger Scan เป็นแบบ Contactless, ยกเลิกการใช้แบบฟอร์มกระดาษเปลี่ยนมาใช้ Online Form แทนทั้งหมด, เอกสารและข่าวสารจากโรงเรียนส่งถึงผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์, การรับชำระเงินแบบ Cashless, Contactless (payWave) และ Online Payment, ระบบบริหารจัดการทั้งหมดผ่านระบบ Cloud ซึ่งทำให้บุคลากรทุกคนสามารถทำงานได้ในทุกที่ทุกเวลาแม้อยู่ในสถานการณ์ล็อคดาวน์

ถึงแม้ว่าการเรียนผ่านระบบออนไลน์ไม่สามารถทดแทนการมาโรงเรียนของนักเรียนได้โดยเฉพาะในเด็กระดับปฐมวัยซึ่งต้องการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนนักเรียนในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งเด็กๆ ต้องมีโอกาสได้แสดงออก เคลื่อนไหวร่างกาย ได้ใช้ประสาทสัมผัส ซึมซับเรียนรู้และทดลองสิ่งต่างๆ จากสภาพแวดล้อมรอบตัว และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ครูทุกคนก็ได้เตรียมการสอนไว้พร้อมแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ปกครองทางโรงเรียนแนะนำว่าท่านยังไม่จำเป็นต้องเตรียมจัดหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเรียนออนไลน์แต่อย่างใด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

สำหรับในช่วงปิดเทอมนี้เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท่านสามารถให้นักเรียนรับชมการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ผ่านทีวีดิจิตอลข่อง 37 – 45 เพื่อทบทวนหรือเสริมทักษะด้านวิชาการ และควรมอบหมายให้นักเรียนช่วยเหลือทำงานบ้านเพื่อเป็นการฝึกวินัยและความรับผิดชอบ ทั้งนี้เมื่อเปิดเทอมแล้วนักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้กับคุณครูตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน