ธุรการ

Reception & Registration

เจนจิรา เขาแก้ว

Finance

รัตติกา หล้าคำมี

Personnel & Building

จิราพรรณ ล้อวชิระวัฎฎ์

Chairman Office

ณัฐฐิรา โสพล